Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Şartlar ve Koşullar

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’ nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

KVKK ve Açık Rıza Metni – Mesafeli satış sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ VE TALEP EDİLEN AÇIK RIZANIN İÇERİĞİ

 

1. AMAÇ VE SIFAT

a) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi; belirli şartlara ve kanuni istisnaları haricinde kural olarak kişilerin açık rızalarına bağlıdır.

b) Şirketimiz Drkarbonfiltre Başak Yılmaz , ticari faaliyetleri ve özellikle internet yoluyla gerçekleştirdiği e-ticaret faaliyetleri kapsamında; kanuni tanımıyla “veri sorumlusu” sıfatı taşımaktadır. 257429 Ticari sicil numaralı şirketimizin detaylı bilgileri, drkarbonfiltre.com uzantılı internet sitemiz üzerinde mevcut olup; resmi bilgilerimize ise öğretmenler evleri mah. öğretmenler cad. no. 18 Antalya- Konyaltı adresinde mukim, +90 531 622 32 35 telefon numarasıyla ulaşılabilecektir.

c) Bu metin içeriğinde yazılı olan, faaliyetlerimiz sırasında yer verilen/verilecek benzeri içerikteki açıklamalarımızla; veri sorumlusu olarak kişisel veri işleme faaliyetlerimizin içeriği hakkında bilgilendirme yapmak ve bilgilendirmelerimiz neticesinde kişilerin açık rızalarının alınmasına yönelik amacımızı ortaya koymaktadır.

 

2. “KİŞİSEL VERİ” VE “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ” KAVRAMLARI İLE BU VERİLERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN KANUNİ ŞARTLAR

a) “Kişisel bilgi” özü itibariyle; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak ifade edilebilmektedir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ise “Kişisel Verilerin İşlenmesi” biçiminde tanımlanabilir.

b) Kanuni düzenlemeler uyarınca; ilgilisinin açık rızası olmaksızın, genel veya özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi mümkün değildir. Kişilerin onayı olmaksızın kişisel veri işleyebilmenin şartları ise sadece; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, madde 5/2 ve 6/3 hükümlerinde yazılı hallerde mümkündür. Genel olarak kişisel verilerin işlenmesi hususunu düzenleyen 5 numaralı maddenin, işbu 2 numaralı fıkrasına göre; kanunlarda açıkça izin verilmesi, imkansızlık hallerinde hayat ve beden bütünlüğünün korunması zorunluluğu, ilgisi tarafından verinin alenileştirilmiş olması, hakkın tesisi/korunması/kullanılması için zorunlu olması, ilgilinin temek haklarına ve hürriyetlerine halel getirmemek kaydıyla veri işlemenin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması biçiminde özetlenebilir. Özel nitelikli verilerin işlenmesini düzenleyen 6 numaralı maddenin, 3 numaralı fıkrası ile ortaya konulan rızasız veri işleme imkanları ise, niteliğine göre ayrı şarta tabi olmak kaydıyla; kanunda öngörülen haller, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve yönetimi sebepleriyle sınırlı olmak üzere ve sadece sır saklama yükümlülüğü altında olan kişilerle, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından mümkündür.

 

3. KİŞİSEL VERİ İŞLEMEMİZİN GENEL İLKELERİ, SEBEPLERİ VE AMAÇLARI

a) Bu aydınlatma metninde açıklanan kişisel veri işleme faaliyetimizin genel ve temel ilkeleri aşağıdaki biçimde ifade edilebilir. Şirketimiz, işbu ilkeler dahilinde hareket etmeyi, kişisel veri güvenliğini sağlamak için sürekli çalışmayı taahhüt eder.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
Doğruluk ve gereken güncelliğin olabildiğince gözetilmesi
Verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
Veri işleme faaliyetinin; belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik olması,
Gerek kanuni gereklere gerekse işlendikleri amaçların tamamı için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi.
b) Kanuni hakları ve yükümlülükleri olan şirketimizin; yürütmekte olduğu faaliyetleri, ticari ilişkileri, reklam ve pazarlama çalışmaları, istihdam çalışmaları, yönetim ve denetim ihtiyaçlarına yönelik gereklilikler, çeşitli kanunlardan kaynaklanan muhafaza ve gerektiğinde ilgili mercilere sunma yükümlülükleri, maddi ve manevi varlığımızın korunması amacıyla doğrudan veya dolaylı delil niteliği olması mümkün bilgilerin önemi ve bunlarla sınırlı olmayan tamamen meşru etkinlikleri sebebiyle kişisel veri işleme ihtiyacı vardır.

c) Yukarıda açıklanmaya çalışılan sebeplerden kaynaklanan ve ihtiyaçlara yönelik olarak işlediğimiz kişisel verilerin kullanım amaçları da tamamen meşrudur, meşru olacaktır. İşlenen verilerin kullanım amacı; öncelikle hizmetlerimizin yerine getirilmesidir. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve alış-veriş içerisinde bulunduğumuz kişilere yönelik hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi için; bu hizmetler için gerekli kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. Gerekli kişisel bilgiler kayıtlarımıza işlenmeksizin, hizmetlere yönelik birimlerimizin görevlerini ve süreçleri yerine getirebilmeleri mümkün olamamaktadır. Verilerin somut ve müstakil hizmet süreçlerinde kullanılması yanında; müşterilerin ve tedarikçilerin üye kayıtlarının oluşturulması ve takibi; üyeliklerin devamının sağlanması; sipariş ve kargo takipleri, veri sahiplerinin elektronik portallerimizden yararlanması, sistem hatalarının düzeltilmesi, hizmetlerde gerekli doğrulamanın yapılması; hizmet politikalarımızın geliştirilmesi, piyasanın ve kişilerin ihtiyaçlarının tespiti, tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların verimli yapılabilmesi, yeni mal ve hizmet sunumlarının planlanması, mal veya hizmet sunumlarının mekan, zaman ve topluluklar nezdindeki sonuçlarının değerlendirilmesi, mal ve hizmet sunumlarının kişiselleştirilmesi; kişilerin tercihleri, zevkleri, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre yapılacak uygulama özelleştirmeleri; satış, pazarlama ve reklam gibi faaliyetlerin planlanması ve uygulanması; genel veya özel kampanya çalışmaları; genele veya kişiye yönelik reklam, tanıtım veya tekliflerimizin iletilebilmesi; üretim ve tedarik miktarlarının ve süreçlerinin doğru planlanması; analizlerin gerçekleştirilmesi ve hedeflerin belirlenmesi; istihdam faaliyetlerimizin yürütülmesi; istihdam politikalarımızın geliştirilmesi; şirket içinde ve dışında yürüttüğümüz süreçlerin sağlıklı yürütülmesine yönelik istihdam konumlandırmaları; şirketimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, hizmet aldığımız kişilerin, çalışanlarımızın ve ilişkide olduğumuz tüm kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin sağlanması; faaliyetlerimizi yürüttüğümüz sanal uygulamalar, uzaktan erişimler, internet platformları, fiziki mekanlar ve bu bulunan tüm unsurların verimliliğine dair çalışmalar; ticari faaliyetlerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve ilgili her türlü kişiye yönelik olarak kanuni düzenlemeler sebebiyle gerektiğinde bilgilerin ilgili yasal mercilere iletilmesi veya raporlanması zorunluluğu ve burada yazılanlarla sınırlı olmayan tamamen yasal ve meşru amaçlar olarak ifade edilebilecektir. İşlediğimiz kişisel verilerin çeşitlerine göre tüm detaylı bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

4. KİŞİLERE VE İLİŞKİLERİMİZE GÖRE İŞLEDİĞİMİZ VERİLER

a) İşlem güvenliği ve hareket bilgileri:

İlgili veriler: Siteye erişim sağlanan IP adresi, erişim için kullanılan cihazın MAC/IMEI adresi, siteye giriş-çıkış bilgileri, sitede yapılan işlemler ve hareketlerin bilgileri gibi.
İlgili kişiler: Sitemize üye olan/olmayan, alışveriş yapan/yapmayan, kimliği bilinen/bilinmeyen ve çevrimiçi bağlantı sağlayan tüm kullanıcılar.

Amacı: Şirket, site, faaliyet, bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması/takibi/denetimi; kanuni gereklerin yerine getirilebilmesi; tarafı olduğumuz veya olmadığımız ihtilaflara veya incelemelere ilişkin olarak yetkili adli veya idari mercilerin taleplerinin karşılanabilmesi.

Hukuki sebebi : Kanunlarda açıkça öngörülmesi; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Toplanma yöntemi: İnternet altyapısının kullanımı yoluyla sitemize yapılan bağlantı, gezinti ve işlemlerin takibi ve kayıtlanması; çerezler (cookies); bağlantı ve gezintinin sağlandığı cihazlarla kurulan bağlantı sırasında alınan /iletilen bilgiler.

Aktarımı/paylaşılması: Bu başlık alında elde edilen veriler sadece meşru ticari faaliyetlerimiz kapsamında, gerekli tedbirler dahilinde ve gerektiği kadar olmak üzere; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, analizler ve değerlendirmeler konusunda destek ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle; şirket ortakları ve yetkilileriyle; kanuni talep halinde adli veya idari mercilerle; hukuk ve muhasebe hizmeti aldığımız kişilerle; çalışanlarımızla; reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüten kişilerle ve anlaşmalı iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

b) Kişilerin kimlik bilgileri:

İlgili veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, herhangi bir sebeple sahibi tarafından iletilmesi halinde kimlik kartı, ehliyet v.s. belgelerinde yazılı diğer kimlik bilgileri.

İlgili kişiler: Sitemize üye olan, üye olarak veya olmayarak alışveriş yapan, sipariş veren veya herhangi bir sebeple talep/şikayet ileten tüm kişiler.

Amacı: Kişilerin tanınması ve muhatap olunabilmesi, mal ve hizmet satışının sağlanabilmesi, siparişlerin karşılanabilmesi, sözleşme akdedilebilmesi, hukuki ve mali süreçlerin yürütülebilmesi, kanuni gereklerin yerine getirilebilmesi, iletişimin sağlanabilmesi, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerin yürütülebilmesi, reklam-tanıtım yapılabilmesi ve kampanyaların iletilebilmesi; tarafı olduğumuz veya olmadığımız ihtilaflara veya incelemelere ilişkin olarak yetkili adli veya idari mercilerin taleplerinin karşılanabilmesi; yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

Hukuki sebebi : Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kişilerin açık rızası.

Toplanma yöntemi: Sitemizde bulunan üyelik formunun doldurulması, üyelik sonrasında oluşan kişiye özel alanda yer alan bilgilerin sahibi tarafından değiştirilmesi, üyelik sayfasında değişiklik yapmak yerine ilgilisinin sitede yer alan diğer araçlar ve işlemleri sırasında veya site harici yollarla tarafımıza bilgisini iletmesi, talep-şikayet ve her türlü başvuru, alışveriş faaliyetleri, adli veya idari mercilerin talepleri, ticari faaliyetimiz kapsamında diğer şirketlerin temsilcileri veya çalışanlarının tarafımızla kurdukları iletişim.

Aktarımı/paylaşılması: Bu başlık alında elde edilen veriler sadece meşru ticari faaliyetlerimiz kapsamında, gerekli tedbirler dahilinde ve gerektiği kadar olmak üzere; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, analizler ve değerlendirmeler konusunda destek ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle; şirket ortakları ve yetkilileriyle; kanuni talep halinde adli veya idari mercilerle; hukuk ve muhasebe hizmeti aldığımız kişilerle; çalışanlarımızla; reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüten kişilerle ve anlaşmalı iş ortaklarımızla; faaliyetimizi, mali veya hukuki süreçlerimizi yürütmekte kullandığımız dijital yazılım veya sistemlerle paylaşılabilmektedir.

c) Kişilerin iletişim bilgileri:

İlgili veriler: E-posta adresi, telefon numarası, fatura adresi, teslimat adresi.

İlgili kişiler: Sitemize üye olan, üye olarak veya olmayarak alışveriş yapan, sipariş veren veya herhangi bir sebeple talep/şikâyet ileten tüm kişiler

Amacı: Kişilerle iletişimin sağlanabilmesi, mal ve hizmet satışının sağlanabilmesi, siparişlerin karşılanabilmesi, sözleşme akdedilebilmesi, hukuki ve mali süreçlerin yürütülebilmesi, kanuni gereklerin yerine getirilebilmesi, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerin yürütülebilmesi, reklam-tanıtım yapılabilmesi ve kampanyaların iletilebilmesi; tarafı olduğumuz veya olmadığımız ihtilaflara veya incelemelere ilişkin olarak yetkili adli veya idari mercilerin taleplerinin karşılanabilmesi; yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

Hukuki sebebi : Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kişilerin açık rızası.

Toplanma yöntemi: Sitemizde bulunan üyelik formunun doldurulması, üyelik sonrasında oluşan kişiye özel alanda yer alan bilgilerin sahibi tarafından değiştirilmesi, üyelik sayfasında değişiklik yapmak yerine ilgilisinin sitede yer alan diğer araçlar ve işlemleri sırasında veya site harici yollarla tarafımıza bilgisini iletmesi, talep-şikâyet ve her türlü başvuru, alışveriş faaliyetleri, adli veya idari mercilerin talepleri.

Aktarımı/paylaşılması: Bu başlık alında elde edilen veriler sadece meşru ticari faaliyetlerimiz kapsamında, gerekli tedbirler dahilinde ve gerektiği kadar olmak üzere; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, analizler ve değerlendirmeler konusunda destek ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle; şirket ortakları ve yetkilileriyle; kanuni talep halinde adli veya idari mercilerle; hukuk ve muhasebe hizmeti aldığımız kişilerle; çalışanlarımızla; reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüten kişilerle ve anlaşmalı iş ortaklarımızla; faaliyetimizi, mali veya hukuki süreçlerimizi yürütmekte kullandığımız dijital yazılım veya sistemlerle paylaşılabilmektedir.

d) Sipariş, alışveriş ve taleplere bağlı bilgiler:

İlgili veriler: Hangi ürünlerin incelendiği/görüntülendiği, beğenildiği belirtilen ürünler, daha sonra satın alınmak üzere işaretlenen ürünler, satın alma aşamasının başlatıldığı sepet alanına alınan ürünler, tamamlanan/tamamlanmayan veya iptal edilen siparişler, satın alınan ürünler, kişiye sağlanan kampanya/promosyon bilgileri, satın almaya bağlı sözleşme örnekleri, ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, teslimat bilgileri, fatura/irsaliye örnekleri, iade formları, satın alınan veya alınmayan ürünlere yönelik yazılı yorumlar, internet sitesi üzerinden veya harici yollarla iletilen talep/şikayetler, alışveriş/talep/şikayet ve sair tüm süreçlere dair işlem kayıtları, yazılı olmayan uzaktan iletişim kanallarıyla iletilen talep, şikayet ve görüşmelere dair kaydedildiği bilgisi önden verilen görüşmelere dair ses kayıtları,

İlgili kişiler: Sitemize üye olarak veya olmayarak kullanmak suretiyle gezinen, üye olarak veya olmayarak alışveriş yapan, sipariş veren veya herhangi bir sebeple talep/şikâyet ileten tüm kişiler.

Amacı: Ticari faaliyetin yerine getirilebilmesi, ticari planlamaların yapılabilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satışının sağlanabilmesi, siparişlerin karşılanabilmesi, sözleşme akdedilebilmesi, hukuki ve mali süreçlerin yürütülebilmesi, kanuni gereklerin yerine getirilebilmesi, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerin yürütülebilmesi, reklam-tanıtım yapılabilmesi ve kampanyaların iletilebilmesi; tarafı olduğumuz veya olmadığımız ihtilaflara veya incelemelere ilişkin olarak yetkili adli veya idari mercilerin taleplerinin karşılanabilmesi; yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

Hukuki sebebi : Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kişilerin açık rızası.

Toplanma yöntemi: Üye olunarak veya olunmayarak site içerisinde yapılan gezinti, görüntüleme ve hareketler; çerezler (cookies); üye olunarak veya olunmayarak sipariş verilmesi veya alışveriş yapılması; alışverişlerin tamamlanmasına dair iş süreçlerinde birlikte hareket edilen veya hizmet alınan iş ortaklarından alınan bilgiler; ilgilisinin sitede yer alan diğer araçlar ve işlemleri sırasında veya site harici yollarla tarafımıza bilgisini iletmesi, talep-şikayet ve her türlü başvuru, adli veya idari mercilerin talepleri.

Aktarımı/paylaşılması: Bu başlık alında elde edilen veriler sadece meşru ticari faaliyetlerimiz kapsamında, gerekli tedbirler dahilinde ve gerektiği kadar olmak üzere; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, analizler ve değerlendirmeler konusunda destek ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle; şirket ortakları ve yetkilileriyle; kanuni talep halinde adli veya idari mercilerle; hukuk ve muhasebe hizmeti aldığımız kişilerle; çalışanlarımızla; reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüten kişilerle ve anlaşmalı iş ortaklarımızla; faaliyetimizi, mali veya hukuki süreçlerimizi yürütmekte kullandığımız dijital yazılım veya sistemlerle paylaşılabilmektedir.

e) Çerezler (Cookies)

İngilizce’de “cookie” olarak ifade edilen, bilgisayarlar ve internete erişim sağlayan cihazlar içerisinde konumlanan bu dosya biçimi; Türkçe’de “Çerez” olarak isimlendirilmekte olan ve içeriğinde veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar ve içeriğinde yer alan veriler; erişim yapılan internet siteleri tarafından oluşturulmaktadır. Kullanılan çerezlerin bir kısmı teknik olarak internet sitesinden yararlanmanızı ve işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlama fonksiyonu göstermekte olduğundan kullanımı faaliyetin gereğidir. Bu yöndeki çerezler, internet sitesini kullanmakta olduğunuz süreyle sınırlı olarak faaliyet göstermektedir. Siteye erişiminizin sona ermesiyle veya oturumunuzu kapatmanızla beraber çerez de sona erer. Teknik çerezlerin kullanımı genel olarak, site kullanımı veya sitede gerçekleştirilen faaliyetin gereği olarak kişilerin açık rızasına bağlı olmaksızın faaliyet göstermektedir. Sitenin çalışmasına yönelik optimizasyon veya performansın sağlanmasına yönelik çerezler, sitenin fonksiyonlarının artırılmasına yönelik paylaşım veya irtibat sağlamaya yönelik çerezler, analiz-kişiselleştirme-reklamcılık ve hedefleme faaliyetlerine yönelik olarak kullanılan çerezler ise genel olarak tüm kullanıcılara veya tekil olarak bir kullanıcıya yönelik amaçlara hizmet etmektedir.
İnternet sitemize erişim sağlama aracınız olan tarayıcı yazılımları genel olarak çerezleri otomatik olarak kabul eden ayarlara sahip olabilmektedir. Kişisel tercihiniz ve tarayıcınızın teknik imkanları doğrultusunda çerezlerin tamamını veya bir kısmını engelleme/çerezlere izin vermeme imkânınız bulunmaktadır. Özellikle teknik amaçlı çerezlerin kullanımına izin vermemeniz durumunda kısmen veya tamamen internet sitesinden veya içeriğinden yararlanamamanız; bazı çerezlere izin vermemeniz durumunda performans ve kişiselleştirme faydalarından mahrum kalmanız, bazı çerezlere izin vermemeniz durumunda ise tarafınıza yöneltilecek reklam-tanıtım faaliyetlerini önlemiş olabileceksiniz. Çerezlerin kullanımına izin vermek veya vermemek, bir kısmını veya tamamını yönetmek, oluşturulmuş çerezleri temizlemek veya diğer seçenekleri değerlendirmek için lütfen tarayıcınızın ayarlarını kullanınız. Tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Gereksinim görmeniz halinde lütfen bu konuda teknik destek alınız.

 

5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Yukarıda açıklanan sebeplerle ve amaçlarla işlenen kişisel verilerin önemli kısmının işlenmesi ve saklanması hukuki olarak zorunludur. Zorunlu olan saklama yükümlülüğümüzün süresi de kanuni olarak çeşitli metinlerde tespit edilmiştir. Verilerin saklama süreleri öncelikle ilgili ve tabi olunan kanun hükmünün gereği olan süreler olacaktır. Bu sürelerin tamamlanmasından sonra da bir yıllık bir süre tedbir amaçlı olarak beklenecektir. Yasal zorunluluklarla ortaya konulan süreler ve bunlara ek olarak beklenen tedbir amaçlı süre haricinde; şirketimiz, hak ve menfaatlerinin her halde korunabilmesi için hukuki ilişki içerisinde olduğu kişilere ilişkin verileri on yıl olan genel zamanaşımı süresi dahilinde muhafaza edecektir. İlgiliyle hukuki münasebetin sona ermesini takiben on yıl geçtikten sonra aksine kanuni veya idari bir durum söz konusu değilse; veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

6- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLERİN HAKLARI

Herkesin, bir veri sorumlusuna başvurarak;

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse bunlara ilişkin bilgileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin hatalı veya eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan düzeltmelerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu ortadan kaldırma işleminin verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarına sahiptir.

Kanuni düzenleme uyarınca, üst paragrafta yazılı haklardan, zararın tazminini isteme hakkı hariç diğerlerin talep edilmesi, şu hallerde mümkün değildir: Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi; kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması; kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMLERİ

Şirketimize yönelik taleplerin; talep edenin kimlik bilgileri ve taleplerini açıkça izah ettikleri yazılı istemlerinin, ekinde kimliklerini doğrulayıcı geçerli resmi kimlik örnekleriyle birlikte şirketimize iletilmesi mümkündür. İlgili, şirketimizin öğretmenler evleri mah. öğretmenler cad. no. 18 Antalya- Konyaltı adresinde bulunan merkezine şahsen yapacağı başvuruyla yazılı talebini bizzat iletebilir. Şahsen başvuru yapmak yerine taleplerini noter vasıtasıyla aynı adresimize tebligat yaptırmak yoluyla iletebilir. Başvuru sahibi, bu yollara ek olarak; elektronik ortamda oluşturduğu ve elektronik olarak imzaladığı talebini, şirketimize ait [email protected] uzantılı kayıtlı elektronik posta adresine göndermek suretiyle de taleplerini iletebilir. İlgililer, daha önce sistemimize kaydedilmiş olan e-posta adresleri aracılığıyla oluşturacakları taleplerini, şirketimize ait [email protected] uzantılı e-posta hesabına göndermek suretiyle de kullanabilirler.

Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası; Talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Usule uygun biçimde iletilecek talepler ve başvurular; veri sorumlusu şirketimiz tarafından, talep veya başvurunun şirketimize ulaştığı veya kanuna uygun biçimde tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız, kanun gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgilisine iletilecektir. Talep veya başvurunun vekaleten yapılması veya cevabının vekaleten alınmak istenmesi durumunda; ilgili kişi tarafından noterden verilmiş, talep veya başvurunun iletilmesi veya cevabının alınması hususunda açık ve özel yetkiyi içeren vekaletnamenin ibrazı istenecektir. Şirketimizin, iletilen talep ve başvuruların sahibinin kimliğini ispat eden belgeleri talep etme veya teyit etme hakkı saklıdır. Talepler veya başvuruların cevaplanması için yapılacak işlemlerin maliyet doğurması halinde; mevzuat veya yetkili kurum tarafından tespit edilmiş bir tarife varsa bu tarifeye uygun olmak kaydıyla ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 

8- TALEP EDİLEN AÇIK RIZA

Yukarıda detayları verilmekte olan kişisel veri işleme faaliyetlerimizin bir kısmının yürütülmesi için ilgililerin açık rızalarına ihtiyacımız bulunmaktadır. İnternet sitemizdeki elektronik ortamda, herhangi bir aşamada, müstakil veya işlemle bağlantılı olarak işbu metni imzalayarak veya elektronik ortamda ilgili onay kısmını işaretleyerek onayladıklarında, içeriğin tamamını okumuş ve anlamış sayılırlar, ayrıca tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar. Metni veya şartları kabul etmediğiniz takdirde; gerekli imzayı atmayınız veya elektronik onayı verecek olan işaretlemeyi yapmayınız/kabul etmeyiniz. Kabul ettikten sonra vazgeçerseniz, vazgeçme beyanınızı ve varsa diğer taleplerinizi, gecikmeksizin usule uygun biçimde tarafımıza iletiniz.

Aydınlatma metnini okudum, tüm hükümlerini anladığımı ve kabul ettiğimi; KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE DAİR TALEP EDİLEN RIZAYI VERDİĞİMİ açıkça beyan ederim.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1- KAPSAM VE AMAÇ

a) İşbu sözleşme; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ) uyarınca hazırlanmıştır. Metnin kapsamı; SATICI ile TÜKETİCİ arasındaki elektronik ticaretin koşullarını, CAYMA HAKKINI, CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLERİ/HALLERİ ve tarafların haklarını/sorumluluklarını açıkça ifade etmektir. LÜTFEN OKUYUNUZ.

b) İşbu sözleşmeye konu işlem bir elektronik ticaret işlemi ve mesafeli sözleşmedir. Elektronik ticaret; fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade etmektedir. Mesafeli sözleşme; satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

c) İşbu sözleşmeye konu alışveriş işlemi için drkarbonfiltre.com alan adlı sitede olduğunuzu kontrol ediniz. Bahsi geçen sitenin kullanım koşulları, kullanıcıların hak ve yükümlülükleri ile burada SATICI olarak ifade edilen kişinin işbu internet sitesinin kullanımına ilişkin sorumsuzluk beyanı ve sair hususlar için; site içeriğinde bulunan İNTERNET SİTESİ KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ inceleyebilirsiniz.

d) İşbu site aracılığıyla yapacağınız alışveriş ve bu sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlar; ürünün seçimi ile başlar. Seçilen ürünü satın almak isteyen tüketiciden; isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, teslimat adresi, fatura adresi gibi bilgiler talep edilir. Bir sonraki aşamada ödemeye ilişkin bilgileri girmesi veya ödeme aracına ulaşması sağlanır. Sonraki aşamada ise ön bilgilendirme formu sunulmakla beraber, formun okunduğunun ve bilgilerin kabul edildiğinin teyidini takiben siparişin onaylanma, sözleşmenin kurulma aşamasına geçilir. Bu son aşamada; kendisine sunulacak mesafeli satış sözleşmesini de onaylayarak işlemi tamamlayan tüketici satın almayı/sözleşmeyi gerçekleştirmiş olur. İşlemin son adımı olan siparişi onaylama noktasına dek; TÜKETİCİ, bulunduğu alandaki “geri” yazısı taşıyan sanal simgeye tıklayarak bir önceki sayfaya dönebilir, verileri değiştirebilir/düzeltebilir/silebilir veya işlemi tümden iptal edebilir. Tarafınızca, bu adımlar izlenerek işbu sözleşmenin onaylanma ve satın alma işlemini gerçekleştirme aşamasına gelinmiştir.

e) İşbu sözleşmeyi onaylamanız; tüm içeriğini anlamış, kabul etmiş olduğunuz anlamına gelecek ve siparişiniz kabul edildiği takdirde, sizi ödeme yükümlülüğü altına sokacaktır.

2- TARAFLAR

 

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : drkarbonfiltre

Adres : Öğretmenlerevleri mah. öğretmenler cad. no.18 ANTALYA-KONYALTI

Telefon : +90 531 622 32 35

E-posta : [email protected]

Talep-Şikayet: [email protected]

 

TÜKETİCİ BİLGİLERİ

İsim/Ünvan:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

 

3- SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMETİN BİLGİLERİ İLE MAL VEYA HİZMETİN FİYATI, KARGO ÜCRETİ VE TÜKETİCİNIN TERCİH ETTİĞİ ÖDEME BİÇİMİ, TESLİMAT VE FATURA ADRESİ

Banka kanalıyla yapılan ödemelerde; BANKA ile TÜKETİCİ arasındaki ilişkiden kaynaklanan meselelerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, ödeme işlemi sırasında sadece TÜKETİCİ’yi seçimine göre banka sistemine yönlendirmekte, banka işlemini yönetmemekte, hiçbir şekilde ödeme işlemine müdahil olmamaktadır. Kredi kartı güvenliğiniz için 3Dsecure ve 256 bir SSL sertifika sistemi kullanılmaktadır. TÜKETİCİ ile BANKA arasında doğabilecek ihtilaflardan SATICI sorumlu değildir. SATICI tarafından kabul edilen ödeme şekilleri;

a) drkarbonfiltre Başak yılmaz Şahıs Şirketi adına kayıtlı, Vakıfbank TR85 0001 5001 5800 7313 1653 90 IBAN numaralı banka hesabına HAVALE veya EFT,

b) BANKA KARTI/KREDİ KARTI’yla tek çekim veya taksit,

c) KREDİ KARTI’ıyla, işlem anında anlaşma olması veya ilgili kartın/bankanın uygulamaya izin vermesi durumunda ve vade farkı tahsil edilmesi durumunda işlem sırasında görülebilecek tutar karşılığında tüketiciye yansıtılacak ek vade farkı bedeliyle taksitli,

d) Anlaşmalı kargo aracılığıyla yapılan teslimlerde KAPIDA NAKİT ÖDEME (kural olarak kapıda ödeme hizmeti ücretlidir)

e) Anlaşmalı kargo aracılığıyla yapılan teslimlerde KAPIDA KREDİ KARTIYLA ÖDEME (kural olarak kapıda ödeme hizmeti ücretlidir, toplam ödemede gösterilir)

Ödemeler sadece yukarıda belirtilen ödeme biçimlerinden biriyle yapılabilmektedir. Bu yollardan biriyle ödeme yapma imkânınız bulunmamaktaysa; işleminizi sonlandırarak, sipariş veya alışverişe devam etmeyiniz.

 

4- İFA, TESLİMAT ve GÖNDERİ ÜCRETİ

a) Satım işlemine konu ürün; siparişin başarıyla tamamlanarak onaylanmasını takiben, TÜKETİCİ’nin verdiği bilgiler üzerine, TÜKETİCİ’nin veya TESLİM İÇİN GÖSTERDİĞİ 3. KİŞİ’nin yukarıda belirtilen teslimat adresine, kargo şirketlerinin veya yasal taşıma hizmeti veren kişilerin teslim sistemi yoluyla gönderilecektir. Teslimat bilgilerinde olabilecek hatalar TÜKETİCİ’nin sorumluluğunda olup; dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırız. Siparişe konu ürün; yasal 30 günlük süre içerisinde kargo firması/taşıyıcı aracılığıyla alıcıya veya gösterdiği kişiye teslim edilecektir. Gönderim ücreti ve varsa kapıda ödeme ücreti dâhil tüm ücretler yukarıda yer almakta olup; sipariş aşamasında gösterilen toplam bedel dâhilinde TÜKETİCİ’den tahsil edilecektir. Havale yoluyla yapılan ödemelerde, bedelin satıcı hesabına geçmemesi; kredi kartıyla yapılan ödemelerde, ödemenin banka tarafından onaylanmaması; kapıda ödeme tercihinde, ödenmesi gereken bedelin kısmen/tamamen ödenmemesi halinde ve hangi yolla olursa olsun yapılan ödemenin bir şekilde bloke/iptal edilmesi halinde; SATICI siparişi göndermeyecek veya gönderilen sipariş teslim edilmeyecektir.

b) 30 günlük süre içerisinde malın, TÜKETİCİ’den kaynaklanmayan bir sebeple teslim edilememesi halinde; tüketicinin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Sözleşmeyi fesheden TÜKETİCİ, fesih bildirimini ve ödediği bedelin kendisine iade edilmesini istediği banka IBAN numarasını, [email protected] e-posta adresine veya öğretmenler evleri mah. öğretmenler cad. no 18 e ANTALYA/KONYALTI adresine yazılı olarak bildirmelidir. SATICI, fesih bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde; TÜKETİCİNİN ödediği tüm bedeli, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek zorundadır. Banka hesap numarası bulunmaması veya bildirilmemesi halinde; bedel iadesi, TÜKETİCİ’nin bildirdiği adrese PTT kanalıyla yapılacaktır.

c) Sipariş konusu edimin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde; SATICI’nın, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

d) Teslimat sırasında ürün ambalajının genel olarak tam ve sağlıklı durumda olduğunu kontrol etmek TÜKETİCİ’nın sorumluluğundadır. TÜKETİCİ, teslim sırasında yaptığı genel kontrolde; ambalajda yırtık, açılma, ıslanma, ezilme gibi üründe ayıp teşkil edecek bir hasar tespit etmesi durumunda; ürünü teslim almayarak, SATICI’ya iade edilmek üzere reddetmelidir. Söz konusu reddetme durumunun, SATICI’ya ait telefon numarasına sözlü olarak veya [email protected] uzantılı e-posta adresine yazılı olarak bildirilmesi rica olunur.

 

5- CAYMA HAKKI, İSTİSNASI VE ŞARTLARI

a) Yürürlükteki mevzuat uyarınca ve istisnaları hariç olmak üzere; TÜKETİCİ, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

b) Cayma hakkının kullanılacağı süre;

Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün,
Tek üründe, ürünün TÜKETİCİ’ye veya TESLİM EDİLMESİNİ İSTEDİĞİ 3. kişiye teslim edildiği gün,
Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün başlar.
CAYMA HAKKI, sözleşmenin kurulmasından itibaren; malın gönderilmesinden veya tesliminden önce de kullanılabilir. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

c) Cayma hakkının İSTİSNALARI (Kullanılamayacağı durumlar)

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça; tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6- CAYMA HAKKININ KULLANIM ŞEKLİ VE KOŞULARI İLE ÜRÜN VE BEDEL İADESİNE DAİR HUSUSLAR

a) Tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Cayma hakkını kullanmak isteyen TÜKETİCİ’nin, cayma hakkına ilişkin bildirimini, 14 günlük süre içerisinde olmak koşuluyla; SATICI’nın yukarıda yer alan adresine yazılı olarak veya [email protected] e-posta adresi aracılığıyla iletmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. SATICI’ya ulaşan cayma bildiriminin alındığına ilişkin teyit bilgisi, TÜKETİCİ tarafından e-posta adresi verilmiş olması halinde e-posta yoluyla iletilecektir.

b) Tüketici, (cayma hakkının istisnalarında yer alan ürünler hariç) cayma süresi içinde malı; işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için; ürünün normal kullanım şartlarına uygun olarak kullanılmış olması, ürünün yeniden satışına engel olacak biçimde zarar görmemesi gerekmektedir. Sipariş konusu malın; gıda, kozmetik ve benzeri tüketim ürünü olması durumunda; ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların satışı veya teslimine dair sözleşmelerde; işbu kanuni cayma hakkı KULLANILAMAZ.

c) Yukarıda belirtilen istisnalar içine girmeyen ve cayma hakkı kullanımı mümkün olan ürüne ilişkin olarak süresinde cayma bildirimi yapan TÜKETİCİ’nin; satıma konu ürünü, CAYMA BİLDİRİMİNİ SATICI’YA YÖNELTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 (ON) GÜN İÇERİSİNDE SATICI’ya iade etmesi gerekmektedir. TÜKETİCİ; ürünü, MNG KARGO ’nun herhangi bir şubesi aracılığıyla iade etmesi halinde kendisinden her hangi bir gönderi bedeli TALEP EDİLMEZ. Satıcının anlaşmalı olduğu bu taşıyıcı aracılığı ile yapılacak iadelerin gönderi bedelini satıcı karşılayacaktır. Anlaşmalı taşıma şirketi dışında bir taşıma şirketi veya yolla iadenin gerçekleştirilmesi halinde; taşıma/gönderi bedeli TÜKETİCİ tarafından ödenecektir. İade için sözleşmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda; [email protected] e-posta adresi aracılığıyla kendisine bildirim yapılan SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

d) CAYMA HAKKI’nın kullanılabilmesi için, gerekmesi halinde, ÜRÜN FATURASININ ASLININ Vergi Usul Kanunu gereğince SATICI’ya iade edilmesi GEREKMEKTEDİR. Bu gereklilik Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genelgesi’nden kaynaklanmaktadır. CAYMA HAKKINI kullanan TÜKETİCİ, kendisine gönderilen fatura aslını, alt kısmında veya arkasında varsa “Malı iade edenin bilgileri ve iade edilen mala ilişkin bilgiler” kısmını doldurup altını imzalamak suretiyle SATICI’ya ürünle beraber iade etmelidir. (İade faturası talep edilebilecek haller saklıdır)

e) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

f) TÜKETİCİ’ye iade edilecek bedelin tamamı; yasal 14 günlük süre içerisinde ve ödemeyi yaptığı kanal üzerinden İADE EDİLECEKTİR. Bu kapsamda, KREDİ KARTI ile yapılan ödemelere ilişkin iadeler; ödemenin yapıldığı bankaya/karta iade edilecek olup, bedelin BANKA tarafından TÜKETİCİ’ye ödenmesi veya tesis edilen taksitlerin iptal/mahsup biçimi İLGİLİ BANKANIN TASARRUFUNDADIR. SATICI tarafından gerekli iptal veya iadenin ilgili bankaya yapılması sonrasında; BANKA’nın TÜKETİCİ’ye eksik veya gecikmeli ödeme yapması SATICI’nın sorumluluğunda değildir.

 

7- ZARARDAN SORUMLULUK

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

 

8- İFA, TESLİMAT VE ÖDEME KONUSUNDAKİ ŞİKÂYETLER

TÜKETİCİ, tamamlanan ve ödemesi yapılan siparişin teslimi, sözleşmenin ifası ve ödeme konularındaki talep ve şikayetlerini; SATICI’ya ait [email protected] uzantılı e-posta adresine yazılı olarak bildirebilir. SATICI’ya ulaşan talep ve şikâyetler; ulaştığı tarihten itibaren (7) gün içerisinde e-posta, olmaması halinde haftaiçi ve mesai saatleri içinde telefon yoluyla cevaplandırılacaktır.

9- FORM PAYLAŞIMI VE MUHAFAZASI

İşbu form, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından; ödeme işleminden önce TÜKETİCİ’ye ibraz edilen ve TÜKETİCİ tarafından onaylanan Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte, TÜKETİCİ’nin beyan ettiği e-posta adresine gönderilecektir. Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve TÜKETİCİ’ye yapılan teslimata dair belge örnekleri en az 3 (üç) yıl süreyle SATICI tarafından muhafaza edilecektir.

 

10- İHTİLAFLARIN HALLİ VE UYGULANACAK HUKUK

Tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’dir. Tüketici Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuştur. Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri gibi belirli illerde kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde b
aşvurular Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmalıdır. Bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda; büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Hakem heyetlerinin görev sınırı üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemelerine veya bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmak mümkündür. Uyuşmazlıkla ilgili olarak arabuluculuğa başvuru zorunluluğu olup olmadığı hakkında bilgi edininiz.

 

11- KABUL BEYANI VE SONUÇLARI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu imzalayan veya imzalanmış sayılması için onaylayan TÜKETİCİ; tüm şartlardan haberdar olmuş, bilgilenmiş, belirtilen bilgileri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır.

 

TÜKETİCİ :

SATICI: drkarbonfiltre Başak Yılmaz

TARİH:

EK ÖRNEK CAYMA FORMU
(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

– Kime: drkarbonfiltre Başak Yılmaz

– Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

– Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

– Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

– Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

– Tüketicinin adı ve soyadı:

– Tüketicinin adresi:

– Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

– Tarih:

Gizlilik Politikası

drkarbonfiltre.com olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık. Üyelerimizin, sahip oldğu bu haklar, aşağıda sıralanmıştır:

1. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

2. Bize verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer üyelere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, şirketimizin kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılacaktır.

3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

4. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

5. Sistemimizden yaptığınız alışverişlerde vermiş olduğunuz kredi kartı bilgileri kesinlikle sistemimiz tarafından kayıt altına alınmamaktadır.

Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.
drkarbonfiltre.com olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık. Üyelerimizin, sahip oldğu bu haklar, aşağıda sıralanmıştır:
 1. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.
 2. Bize verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer üyelere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, şirketimizin kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılacaktır.
 3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 4. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
 5. Sistemimizden yaptığınız alışverişlerde vermiş olduğunuz kredi kartı bilgileri kesinlikle sistemimiz tarafından kayıt altına alınmamaktadır.

Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.

Güvenlik Politikası

Şirketimizin Güvenlik Politikası gereği; Müşterilerimizin güvenli bir şekilde, rahatça alışveriş yapabilmelerini sağlamak için en gelişmiş güvenlik sistemlerini kullanmaktadır. Sistemimizdeki 128 bit SSL sayesinde kredi kartı bilgileriniz üçüncü şahısların gözünden ve müdahalesinden korunmaktadır. Sipariş işlemlerinin bütün aşamasında tüm bilgi alışverişi SSL güvencesi altındadır ve tüm veri akışı şifreli olarak yapılmaktadır. Bu, pratik olarak kırılması mümkün olmayan bir şifrelemedir. SSL güvenlik protokolü sayesinde sitemize verdiğiniz kredi kartı bilgileriniz şifrelenerek bankaya gönderilir ve bu işlem sırasında bu bilgilere bizlerin dahi ulaşabilmesi mümkün değildir.

Web sitemiz hiçbir müşterisinin kredi kartı bilgilerini sisteminde saklamamaktadır. Bu sebepten dolayı kendi kredi kartı güvenliğiniz için, her sipariş oluşturma aşamasında kart bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmektedir.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0